Praktijk van Geenen - Acupunctuur en Shiatsu - Meppel en Hoogeveen
Praktijk van Geenen - Acupunctuur en Shiatsu - Meppel en Hoogeveen
Praktijk van Geenen - Acupunctuur en Shiatsu - Meppel en Hoogeveen
Praktijk van Geenen - Acupunctuur en Shiatsu - Meppel en Hoogeveen
Praktijk van Geenen - Acupunctuur en Shiatsu - Meppel en Hoogeveen

Praktijk Gea van Geenen voor Acupunctuur en Shiatsu in Hoogeveen

Haarlem

 

 

Algemene Verordening Gegevens Bescherming

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing. In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

 

Wat betekent deze nieuwe Privacy wet voor de Klant en de therapeut?. Kort gezegd komt het er op neer dat de klant moet weten hoe de therapeut met Uw gegevens omgaat. Het is dus de taak van de therapeut U daarover te informeren. Hieronder kunt U de privacyverklaring en algemene Voorwaarden lezen:

 

De behandelingen bij Praktijk voor Acupunctuur en Shiatsu worden met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Als gediplomeerde Acupuncturiste en Shiatsutherapeute voldoe ik aan de verplichte bijscholingen en ben ik tevens lid van de erkende beroepsvereniging De Zhong.

 

De informatie die tijdens het intake gesprek en tijdens de consulten worden uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in deze praktijk. Zonder Uw toestemming zal ik geen informatie inwinnen of delen met een andere arts, therapeut of specialist. Tevens worden dossiers op geen enkele wijze gedeeld met andere bedrijven of instellingen.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als Uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over Uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ik doe mijn best om Uw privacy te waarborgen. Dit houdt in dat ik:

-Zorgvuldig omga met Uw persoonlijke en medische gegevens.

-Er voor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot Uw gegevens.

 

Medische informatie wordt om die reden niet digitaal opgeslagen. Mocht U zelf per mail medische of privé gevoelige informatie sturen, dan bespreken we dit telefonisch. Uw privacy is hierdoor zo veel mogelijk gewaarborgd. Ik zal vervolgens de gestuurde mail verwijderen.

 

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in Uw door mij opgestelde dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen, alleen met Uw schriftelijke  toestemming,  ook voor het volgende gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, b.v. als een therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

- Voor het geanonimiseerde gebruik bij intercollegiale toetsing.

- Verder wordt een klein deel van de gegevens gebruikt voor de financiele administratie om een factuur te kunnen opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van Uw gegevens, dan zal ik U eerst informeren en expliciet om Uw toestemming vragen.

 

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat U deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar:

-Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum

-Factuurnummer

-Datum van behandeling

-De aard van de behandeling: Acupunctuur of Shiatsu.

 

Behalve de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging De Zhong en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens vastgelegd worden. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

2. Bewaartermijn

De WGBO bepaalt dat een medisch dossier 15 jaar bewaard dient te worden, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling ( b.v. wanneer iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het 18e levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve wanneer zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

 

3. Beroepsgeheim

Voor ons als acupuncturisten en shiatsutherapeuten geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 

4 Minderjarigen

Volgens de patientenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjatigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s)van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, n.l. wanneer de professional van mening is dat de uitoefening indruist tegen het belang van de patient. Wilsbekwame patienten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Praktijk voor Acupunctuur en Shiatsu te Hoogeveen, hierna te noemen "de Opdrachtnemer"

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Opdrachtnemer.

4. De toepasselijkehid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over "volledige behandeling" heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Opdrachtgever tegen te gaan.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet  die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest'van deze bepalingen

7. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheelm of gedeeltelijk  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging  van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

artikel 2. tot standkoming overeenkomst

1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2. De Opdrachtnemer is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

artikel 3 Tarieven

1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door de Opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief BTW

2. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.

3. De Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale laste en heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

4. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van de klacht.

5.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verscchuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakt gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Bij de bestelling van goederen geldt een afname verplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de Opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

 

Artikel4. Aansprakelijkheid.

1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn  voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

4. De Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

5. \indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maxiamaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 5 Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Opdrachtgever dient eventuele klachten te bespreken met de behandelende acupuncturist/shiatsutherapeute. Indien dat niet leidt tot een oplossing, kan Opdrachtgever contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de beroepsverenigign Zhong. De klachtenfunctionaris van Zhong beoordeelt de zaak en kan optreden als mediator. Is er geen oplossing mogelijk, dan kan de klachtenfunctionaris adviseren de klacht in te dienen bij de onafhankelijk Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. De rechter nabij de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.